مصوبات جلسه 95/5/31

1- نامه وارده شماره 1038-5/5/95 شهروند محترم ،آقای احمد اسدالله زاده خبیصی ، مطرح گردید و مقرر شد که بدهی نامبرده به مبلغ -/000/000/107 ریال ( یکصد و هفت میلیون ریال ) ، 50% به صورت نقد و باقی مانده تا پایان سال جاری مطابق با ضوابط و مقررات تقسیط شود.

2- نامه وارده شماره 1036-4/5/95 شهروند محترم ، آقای علی جعفری ، مطرح گردید و با توجه به وضع نامبرده ، موافقت شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط یک ساله با رعایت ضوابط مربوط اخذ شود.

3- نامه شماره 79643-21/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مشارکت شهرداری در جشنوارة کشوری « زیر سایة خورشید » ، با پیشنهاد شهرداری جهت پرداخت مبلغ -/000/000/40 ریال ( 40 میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 416609-100 با عنوان سایر کمک ها و پرداخت ها به بخش عمومی به کانون فرهنگی روضه العباس (ع) کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. کپی نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

4- نامه وارده شماره 1218-24/5/95 شهروند محترم ، آقای مهدی قاسمی نژاد ، مطرح گردید و با توجه به وضعیت نامبرده و توافقنامة تنظیم شدة  شماره 167302-3/10/94 ، طلب ایشان به صورت صدور پروانه شناور در هر یک از مناطق شهرداری تسویه شود.

 5- نامه شماره 50548-31/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد نام گذاری دو معبر منشعب از بلوار پزشک که فاقد نام می باشد ، به نام های « یاس » و « زیتون » موافقت گردید.

6- نامه شماره 72265-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 488 مترمربع عرصه با 120 مترمربع اعیانی تیرآهنی و 220 مترمربع اعیانی گنبدی از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 934 اصلی بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای عباس فردوسی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/280/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و هشتاد میلیون ریال ) که با افزودن 15% حق سکونت ، مجموعاً -/000/000/922/4 ریال ( چهار میلیارد و نهصد و بیست و دو میلیون ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد. بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71453-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور در 4 قسط در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

7- نامه شماره 72289-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 5/239 مترمربع عرصه با 70 مترمربع اعیانی تیرآهنی و 90 مترمربع اعیانی گنبدی و 12 مترمربع تیرآهنی در طبقه اول از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1008 اصلی ، در بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای ولی محمد عباسپور ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/500/817/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال ) که با افزودن 15 % حق سکونت ، مجموعاً -/000/125/240/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و چهل میلیون و صد و بیست و پنج هزار ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71447-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور در دو قسط در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

8- نامه شماره 72291-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 5/4 دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 929 اصلی بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای حسین ترابی ، به وکالت از آقای علی میرزایی پیش کش ، به ارزش کارشناسی -/000/475/806 ریال ( هشتصد و شش میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مربوط به اجرای پروژة گلبازخان مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71431-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ مزبور به صورت نقد در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

 9-نامه شماره 80733-23/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان و پروژة گلبازخان ، 2/345 مترمربع عرصه با 5/277 مترمربع اعیانی گنبدی و تیرآهنی از شش دانگ پلاک ثبتی 926 اصلی ، در بخش 3 کرمان ، متعلق به شهروند محترم ، آقای غلامرضا ژاله رخی ، در میدان ارگ ، کوچة گلبازخان ، به ارزش کارشناسی -/000/000/609/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و نه میلیون ریال ) ، که پس از کسر مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) از بابت انشعابات ، مبلغ -/000/000/579/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و نه میلیون ریال ) تعیین گردیده است ، در مسیر طرح تعریض مهدوم و مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 81292-24/5/95 موافقت می شود که به ازای انتقال رسمی و قطعی ملک مسیری به نام شهرداری ، مبلغ -/000/000/300 ریال ( سیصد میلیون ریال ) در قالب عوارض پروانه ساختمان به صورت شناور در هر یک از مناطق شهرداری و ما به التفاوت ، به میزان -/000/000/279/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و هفتاد و نه میلیون ریال ) در 4 قسط مساوی در وجه نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

10- نامه شماره 72263-7/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، شش دانگ ملک ورثه مرحوم سکینه انصاری و آقای مهدی نادری نژاد حسینی ، دارای پلاک ثبتی شماره 3032 اصلی در بخش یک کرمان ، در خیابان فتحعلیشاهی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/940/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و چهل میلیون ریال ) ، در مسیر طرح عمرانی خیابان مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 71439-6/5/95 موافقت شد که به ازای انتقال ملک مسیری به صورت رسمی و قطعی به نام شهرداری ، قطعه زمین های ردیف 27 و 40 از نقشه تفکیکی شماره 96161-9/8/94 در خیابان سجادیه ، مجموعاً به ارزش کارشناسی -/000/800/973/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد هزار ریال ) به نامبردگان با رعایت ضوابط مربوط واگذار شود و ما به التفاوت به مبلغ -/000/200/966 ( نهصد و شصت و شش میلیون و دویست هزار ریال ) در 4 قسط در وجه ورثه مرحوم سکینه انصاری و آقای مهدی نادری نژاد حسینی یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات پرداخت گردد.

11- نامه شماره 85768-31/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استماع توضیح شهردار محترم کرمان ، آقای مهندس بابایی ، با پیشنهاد مندرج در نامه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. کپی نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

12- نامه شماره 10151-24/5/95 مدیرعامل محترم خیریه روزنة محبت کرمانیان مطرح گردید و مقرر شد که از امکانات فرهنگی موجود در شهرداری جهت همکاری با خیریة مزبور استفاده گردد. همچنین در زمینة برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی همکاری صورت گیرد.

13- نامه شماره 80674-23/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه و در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، نظر به این که شش دانگ ملک متعلق به موقوفات نورجهان خانم ، به مساحت 50/194 مترمربع عرصه با 25 مترمربع اعیانی مسکونی ، به ارزش کارشناسی -/000/150/737/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و صد و پنجاه هزار ریال ) در مسیر گذر مهدوم و مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 202021-19/12/94 ، در صورت انتقال اسناد ملک مزبور به نام شهرداری کرمان ، شهرداری نیز قطعه زمین ردیف 5  از نقشه تفکیکی شماره 25003/2/92-17/2/92 ، به مساحت 48/258 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/840/067/2 ریال ( دو میلیارد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) را به موجر موقوفة مزبور ، شهروند محترم ، آقای امیر ارجمند کرمانی ، با رعایت ضوابط واگذار نماید و مشارالیه نیز می بایست مبلغ -/000/690/330 ریال ( سیصد و سی میلیون و ششصد و نود هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض را در وجه شهرداری پرداخت نماید.

14- نامه شماره 74953-13/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، دال بر همکاری بی دریغ سپاه ثارالله در احداث پل شهدای خلبان ، این شورا با پیشنهاد مطرح در نامه با واگذاری چند قطعه زمین به سپاه ثارالله ، موافقت کرد.

15- نامه شماره 74875-13/5/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد شهرداری در خصوص ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی موافقت گردید. لازم است که جزئیات پیشنهاد جهت تصویب به این شورا ارسال شود. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.