مصوبات جلسه 95/3/23

1-نامه وارده شماره 396-27/2/95 شهروند محترم ، آقای حمید اسدی خانوکی ، مطرح گردید و در جهت حل مشکل نامبرده موافقت شد که پروانه ساختمان شماره 85005076-27/6/85 تمدید شود و همزمان ، پرونده به کمیسیون ماده 5 جهت تغییر کاربری ارسال گردد.

2- نامه وارده شماره 526-18/3/95 شهروند محترم ، خانم فاطمه عبدالرحمانی ، مطرح گردید و با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه دو شهرداری به صورت 50% نقد و مابقی در اقساط یک ساله با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

3- نامه شماره 22017-4/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح آقای دکتر محمدرضاخانی ، معاون محترم خدمات شهری شهرداری ، و مطالب مندرج در نامه شهرداری ، مقرر شد که در صورت تمایل شهروند محترم ، آقای مجتبی رستگاری ، به استقرار دکه در بازارچة ابوذر ، یا استفاده از قطعه زمین الغدیر ، اقدام لازم در این خصوص انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة نامه آقای مجتبی رستگاری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 39904-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به شهروند محترم ، خانم زهرا گلنگری ، همسر مرحوم محسن ریگی ، از پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص ، بابت بخشی از هزینه های انجام شده ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

5- نامه شماره 40118-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با درخواست شهروند محترم ، خانم سکینه گلستانی نژاد ، در خصوص تهاتر با عوارض صدور پروانه ساختمان در هر یک از مناطق با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری و خانم سکینه گلستانی نژاد پیوست می باشد.

6 -امه شماره 40063-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 33556/2/95-4/3/95 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای علیرضا یزدیزاده ، از بابت صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/639/399 ریال ( سیصد و نود و نه میلیون و ششصد و سی و نه هزار ریال ) نقد به شهرداری پرداخت کرده اند و در حال حاضر از اقدام منصرف گردیده اند ، موافقت شد که مبلغ مذکور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

7- نامه شماره 40132-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 33402/2/95-4/3/95 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای ایمان وهابی ، از بابت صدور پروانه ساختمان ، مبلغ -/020/093/244 ریال ( دویست و چهل و چهار میلیون و نود و سه هزار و بیست ریال ) نقد به شهرداری پرداخت کرده اند و در حال حاضر از اقدام منصرف گردیده اند ، موافقت شد که مبلغ مذکور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

  8- نامه شماره 44956-23/3/95 شهرداری کرمان با حضور آقای مهندس بابایی ، شهردار محترم کرمان ، مطرح گردید و  با پیشنهاد شهرداری به منظور معافیت عوارض کسر پارکینگ  مساجد نیز موافقت شد.

 9- نامه شماره 40017-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 35765/3-8/3/95 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، خانم نصرت معینی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/722/029/55 ریال ( پنجاه و پنج میلیون و بیست و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ریال ) اضافه به شهرداری پرداخت کرده اند ، موافقت شد که مبلغ مذکور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

10-  نامه شماره 39870-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 38093/2/95-11/3/95 منطقه دو شهرداری و توافق نامه شماره 114627-27/11/91 ، با پیشنهاد تهاتر مبلغ -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) پرداختی شهروند محترم ، آقای علی عرب پور ، با دو فقره چک تقسیطی خانم نجمه سلطانی نژاد موافقت گردید.

11- نامه شماره 40102-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 33673/4-4/3/95 منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم ، آقای جواد احمدی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/224/485/56 ریال ( پنجاه و شش میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و بیست و چهار ریال ) بستانکار گردیده است ، موافقت
شد که شهرداری پس از دریافت مابه التفاوت مبلغ بستانکاری به میزان -/224/779/17 ریال
( هفده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و بیست و چهار ریال ) ، مبلغ
-/448/264/74 ریال ( هفتاد و چهار میلیون و دویست و شصت و چهار هزار و چهارصد و چهل و هشت ریال ) چک های تقسیطی را به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط برگشت نماید.

  12- نامه شماره 40135-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس توافقنامه شماره 1127/2/90-28/1/90 و صورتجلسة تحویلی شماره 0071/2/90-17/10/90 ، شهروند محترم ، آقای هوشنگ خوارزمی ، به وکالت خانم مریم امیری ، مبلغ -/385/535/103 ریال ( یکصد و سه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد و پنجاه ریال ) از منطقه دو شهرداری بستانکار شده اند ، اما این مبلغ ، تاکنون ثبت سیستم مالی شهرداری نشده است و توافقنامه در سالهای گذشته تنظیم گردیده است ، با ثبت مبلغ مزبور در هزینه های سال جاری با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی موافقت شد. مبلغ در متمم بودجه پایدار گردد و دیگر اقدامات مطابق با مفاد توافقنامه انجام گیرد.

13- نامه شماره 17610-27/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به قرارداد شماره 5480/س/ب ن-16/10/86 میان نگارندة نامه ، آقای طلوعی ، و مدیرعامل وقت بهسازی و نوسازی شهرداری ، عوارض حذف پارکینگ بر اساس زمان تنظیم قرارداد ( سال 1386 ) محاسبه و اخذ گردد. کپی نامه های شماره 17610-27/2/95 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 120-26/1/95 آقای حمیدرضا طلوعی پیوست می باشد.

14- با توجه به نامه شماره 257/26/10-28/1/95 معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و توافق های انجام شده با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و شهرداری کرمان موافقت گردید که در 5 نقطه شهر تابلوی بهداشتی نصب گردد و پس از نصب پایه های تابلوهای بهداشتی در محلهای تعیین شده ، حداکثر ظرف مدت دو هفته نتیجه به این شورا اعلان گردد.

15- نامه شماره 17395-16/3/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بررسی مستندات و مدارک ارسالی ، نظر به اینکه توافقنامة شماره 30137-11/9/78 فاقد زیرنویس
( درج تعهد الزام آور برای فرد واگذار شونده ) میباشد ، شهرداری می بایست هزینة آماده سازی را پرداخت نماید. تصویری از تقاضا نامه شهروند محترم و نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست می باشد.