مصوبات جلسه 95/2/19

1-نامه شماره 18276-7/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 9342/2/95-24/1/95 منطقه دو شهرداری ، شهروند محترم ، آقای مهران مهربانی ، از بابت عوارض پروانه ساختمان ، مبلغ -/700/924/91 ریال ( نود و یک میلیون و نهصد و بیست و چهار هزار و هفتصد ریال ) به شهرداری پرداخت کرده و هم اکنون متقاضی باز پس گیری آن مبلغ است ، لذا موافقت شد که مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

2- نامه وارده شماره 21-14/1/95 شهروند محترم ، خانم بهشته حسینی ابارقی ، مطرح گردید و با توجه به استماع توضیحات نگارنده و وضعیت خاص ساخت و ساز پیرامون ملک موردنظر ایشان ، نیاز به رضایت همسایة مجاور نمی باشد ، شهرداری در حد امکان به نامبرده مساعدت نماید. ضمناً کپی نامه نامبرده ، نقشه هوایی و گزارش مأمور بازدید پیوست می باشد.

3- نامه شماره 21811-13/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 19209/3-8/2/95 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای سعدالله
عرب آبادی ، از بابت توافق نامه شماره 145808/3-23/9/94 از آن منطقه بستانکار شده است و در حال حاضر متقاضی تهاتر به میزان -/000/368/77 ریال ( هفتاد و هفت میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار ریال ) از بابت 4 فقره چک تقسیطی از عوارض ملک خانم فاطمه عرب آبادی
می باشند ، موافقت شد که چک های تقسیطی به نامبرده با رعایت ضوابط مربوط برگشت گردد.

4- نامه شماره 21644-12/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر مبنای مفاد نامه شماره 17943/3-6/2/95 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای احمد رنجبر ، از بابت قدرالسهم مبلغ -/087/681/44 ریال ( چهل و چهار میلیون و ششصد و هشتاد و یک هزار و هشتاد و هفت ریال ) به شهرداری پرداخت کرده و مبلغ -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) را تقسیط نموده است و هم اکنون به علت صادر نشدن پروانه ساختمان ، تقاضای استرداد وجه پرداخت شده و چک های تقسیطی را دارد ، موافقت شد که نقدینة مزبور و چک های تقسیطی ، با رعایت ضوابط مربوط به نامبرده برگشت گردد.

5-  بر حسب مذاکرات انجام یافته و با توجه به مذاکراتی که با جناب سرهنگ فلسفی ، رئیس پلیس محترم اطلاعات استان ، صورت گرفت ، مقرر شد که از طریق همکاری با نیروی انتظامی از مصرف قلیان در پارک های شهر ممانعت شود و در مدخل ورودی های هر یک از پارک ها ، تابلوی مناسب با مفهوم منع مصرف قلیان نصب گردد.

 6- نامه شماره 19944-9/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اهمیت احداث پل روبروی ادارة کل بهزیستی استان ، برای عبور و مرور معلولان ، مقرر شد که انعقاد این قرارداد در اولویت اقدام قرار گیرد.

 7- نامه شماره 21768-13/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که قطعه زمین شماره 36 ، از نقشه تفکیکی شماره 17518/2/89-5/10/89 ، به مساحت 41/203 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/552/464/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و شصت و چهار میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار ریال ) و بر اساس صورتجلسة شماره 65697-28/8/91 ، به شهروند محترم ، آقای علی رنجبر کبوتر خانی واگذار شده است ، اما اکنون مشخص گردیده که در حریم راه آهن می باشد و قابلیت ساخت و ساز ندارد ، بر اساس مفاد توافقنامة شماره 1067-5/12/94 ، موافقت گردید که به ازای قطعة مزبور ، قطعه زمین شماره 176 از نقشه تفکیکی شماره 64521/2/94-30/4/94 در خیابان کمیل ، ضلع شمالی راهنمایی و رانندگی کرمان ، به مساحت 75/207 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/578/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد هزار ریال ) به آقای علی رنجبر کبوتر خانی یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط واگذار گردد و نامبرده مبلغ -/000/348/114 ریال ( یکصد و چهارده میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار ریال ) ، ما به التفاوت ارزش دو قطعه زمین را در وجه سازمان
قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

8- نامه شماره 7378-21/1/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در ایفای خدمات به هیأت شهدای بیت الله الحرام ، به منظور کمک و مساعدت به امور فرهنگی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 9- نامه شماره 19939-9/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تقاضای شهرداری جهت انتخاب مشاور از طریق برگزاری مناقصه برای نظارت بر اجرای تقاطع های غیرهمسطح شهر به مدت 2 سال ، با برآورد اولیه به میزان -/971/940/761/67 ریال ( شصت و هفت میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و نهصد و چهل هزار و نهصد و هفتاد و یک ریال ) بر اساس آخرین بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، به نحوی که -/637/071/174/45 ریال
( چهل و پنج میلیارد و صد و هفتاد و چهار میلیون و هفتاد و یک هزار و ششصد و سی و هفت ریال ) از محل اعتبارات مصوب سال 95 و مابقی در اعتبارات سال 96 پرداخت شود ، موافقت گردید.

 10- نامه شماره 24154-18/2/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، جهت موافقت با قرارداد احداث مجموعة تفریحی ، فرهنگی ، رستوران ، هتل و خدمات تجاری بام کرمان و جادة دسترسی به آن ، با توجه به مفاد اصلاحیة قرارداد شمارة 24172-18/2/95 ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری و اصلاحیة قرارداد مزبور پیوست می باشد.