کمیسیون برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار

در .

رئیس:

حسین چناریان

 

نایب رئیس:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

 

منشی:

علی خدادادی

سایر اعضای کمیسیون: 

محمدجواد کامیاب

محمد فرشاد

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 15:30