کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست

در .

رئیس:

 علی خدادادی

 

نایب رئیس:

زهرا لری

 

منشی:

احمد حسن زاده

سایر اعضای کمیسیون: 

محمد فرشاد
فتح الله مویدی

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 16