کمیسون خدمات شهری و محیط زیست

در .

رئیس:

 علی خدادادی

 

نایب رئیس:

زهرا ایرانمنش

 

منشی:

علی بهرامی

سایر اعضای کمیسیون: 

علی اکبر مشرفی

ماه بانو معصوم زاده

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 17:30