کمیسیون هوشمند سازی، شفافیت و بهره وری

رئیس:

سید محمد موسوی

 

نایب رئیس:

محمد امینی زاده

 

منشی:

محمد امین شمسی

سایر اعضای کمیسیون: 

علیرضا نادری

محمود بابایی

 

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 9 صبح