کمیسیون عمران و حمل و نقل

در .

رئیس:

محمد جواد کامیاب

 

نایب رئیس:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

 

منشی:

منصور ایرانمنش

سایر اعضای کمیسیون: 

حسین چناریان

رامین ارجمند کرمانی

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 17:30