کمیسیون عمران و حمل و نقل

در .

رئیس:

محمد جواد کامیاب

 

نایب رئیس:

منصور ایرانمنش

 

منشی:

رامین ارجمند کرمانی

سایر اعضای کمیسیون: 

حسین چناریان

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

 

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 16:30