کمیسیون معماری، شهرسازی و حاشیه نشینی

در .

رئیس:

رامین ارجمند کرمانی

 

نایب رئیس:

منصور ایرانمنش

 

منشی:

محمدجواد کامیاب

سایر اعضای کمیسیون: 

علی خدادادی

 سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 16