معماری و شهرسازی

در .

رئیس:

رامین ارجمند کرمانی

 

نایب رئیس:

منصور ایرانمنش

 

منشی:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

سایر اعضای کمیسیون: 

علی خدادادی

محمدجواد کامیاب

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 16:30