کمیسیون گردشگری و اصناف

در .

رئیس:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

 

نایب رئیس:

علی بهرامی

 

منشی:

رامین ارجمندکرمانی

سایر اعضای کمیسیون: 

علی اکبر مشرفی

منصور ایرانمنش

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 9:30 صبح