کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان

رئیس:

 علی بهرامی

 

نایب رئیس:

 زهرا ایرانمنش

 

منشی:

علی اکبر مشرفی

سایر اعضای کمیسیون: 

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

رامین ارجمند کرمانی

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 19