کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری

در .

رئیس:

عشرت کردستانی

 

نایب رئیس:

محمود بابایی

 

منشی:

محمد امینی زاده

سایر اعضای کمیسیون: 

حسین چناریان

سید محمد موسوی

علیرضا نادری

محمد رضا کمساری

سید محمد صادق تقوی

محمد امین شمسی

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 9 صبح