کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان

در .

رئیس:

زهرا ایرانمنش

 

نایب رئیس:

علی اکبر مشرفی

 

منشی:

علی بهرامی

سایر اعضای کمیسیون: 

حسین چناریان

محمد فرشاد

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 16:30