کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

در .

اعضای کمیسیون :

زهرا لری 

سید مخمد رضا معین زاده میرحسینی

احمد حسن زاده

حسین چناریان

محمد فرشاد

رامین ارجمند کرمانی

علی اکبر مشرفی