مصوبات جلسه 99/2/7

نامه شماره 258425-15/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور جمع آوری سازه ها پرتابل موجود و جایگزین کردن سیصد عدد تابلوی پرتابل تبلیغاتی ، با قابلیت نصب بنر از طریق جذب سرمایه گذار ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 11226-1/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت حل مشکل شهروند محترم ، خانم مهرافروز نادری ، مادر محترم شهید ، موافقت شد که :

الف- با عنایت به مجوز صادرة شماره 4-2/2/1382 این شورا ، قطعه زمین مورد اشاره به قیمت کارشناسی سال 82 محاسبه شود.

ب- کلیه پرداخت های نامبرده از قیمت محاسبه شده در سال 82 کسر گردیده و ماندة بدهی بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا به امروز محاسبه و اخذ شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. به استحضار
می رساند که قبلاً در بند 15 مصوبات ارسالی شماره 1719-11/3/98 ، موضوع ملک مطرح شده و در بند 15 از نامه شماره 1100/1/6843-23/3/98 ، اظهارنظر شده است.

3- نامه شماره 232312-26/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور صرف نظر کردن از اخذ ماندة بدهی شهروند محترم ، خانم طبیه کریمی ، مستأجر سابق دکة فروش آش در جنگل قائم ، به میزان -/800/554/91 ریال ( نود و یک میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد ریال ) موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

4- نامه شماره 265858-26/12/98  شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه  مدتی مجموعة باغ وحش بر اساس پروتکل های بهداشتی تعطیل بوده است ، موافقت شد که از مستأجر آن مجموعه ، آقای محمدرضا اشرف گنجویی ، در مدت زمان تعطیلی کرایه اخذ نگردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 9803-30/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامة شماره 8844/3-28/1/99 و سابقة اشتباه در اقدامات شهرداری و ممانعت از اِضرار شهروند محترم ، آقای احمد محمدمحسنی ، با محاسبه و پرداخت عوارض باقیمانده بر اساس نرخ سال 1397 موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6-  نامه شماره 8602-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در این خصوص که شهروند محترم ، آقای عباس صادق زاده ، تاکنون از میزان بستانکاری خود به مبلغ -/000/190/401/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و یک میلیون و صد و نود هزار ریال ) استفاده ننموده است ، این شورا با عنایت به تغییر در طرح تفصیلی و کاهش مساحت زمین موردنظر از 5/1136 مترمربع به 33/936 مترمربع با تهاتر ملک ، بر اساس ارزش زمان توافق ، یعنی تاریخ 21/5/96 با رعایت دیگر ضوابط و مقررات موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 252665-25/12/98 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 6963-11/12/98 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شرکت شهر و خدمت  مطرح گردید. با توجه به توضیح مندرج و این واقعیت که شرکت مزبور متشکل از پرسنل زحمتکش شهرداری می باشد با پیشنهاد واگذاری تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی به شرکت شهر و خدمت در قبال بستانکاری شرکت از شهرداری ، بر اساس نرخ سالهای 94 و 96 و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه های شهرداری کرمان و شرکت شهر و خدمت پیوست می باشد.

8- نامه شماره 8695-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان و بر اساس مجوز شماره 1448-9/8/90 این شورا ، قطعه زمین شماره 190  از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به شهروند محترم ، خانم آفاق ادهمی چهارفرسخی ، واگذار شده و اکنون مشخص گردیده است که قطعه زمین مذکور در حریم فنس های هوانیروز مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامة اصلاحی شماره 268712-28/12/98 ، با واگذاری قطعه زمین شماره 191 از همان نقشه تفکیکی ، به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/410/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال ) به مشارالیها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً خانم آفاق ادهمی چهارفرسخی بایستی ما به التفاوت ارزش املاک مسیری و معوض را به میزان -/000/575/65 ریال ( شصت و پنج میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) به صورت نقد به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 9- نامه شماره 263509-24/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و سابقة مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 ، با عنایت به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه قطعه زمین شماره 18 از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 را ، مورد ادعاي شهروند محترم ، آقای آرش احمدی پور ، به مساحت 209 مترمربع ، داراي سند عادي ، در اراضی کاظم آباد ، به ارزش کارشناسی -/000/000/553/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون ریال ) به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 253198-10/12/98 و در قبال دریافت اسناد ، با واگـذاري قطعه زمین شـماره 15 از نقشه تفکیکی شـماره 64521-30/4/94 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، به مساحت 21/211 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/570/590/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و نود میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً آقای

آرش احمدی پور بایستی مبلغ ما به التفاوت ارزش املاک عوض و معوض را به میزان -/000/570/37 ریال ( سی و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال ) در وجه شهرداري کرمان پــرداخت نــماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 4435-18/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در خصوص صدور قبض شماره 33656-6/12/98 اداره کل محترم راه و شهرسازی به مبلغ -/560/683/129 ریال ( یکصد و بیست و نه میلیون وششصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و شصت ریال )  ، جهت صدور سند برای قطعه زمین موردنظر در بلوک 13 شهرک الغدیر ، این شورا با پرداخت مبلغ -/120/473/31 ریال ( سی و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و صد و بیست ریال ) از طریق شهرداری و عهده دار شدن شهروند محترم ، آقای مرتضی جعفری ، در پرداخت مابقی مبلغ ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 8647-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شش دانگ ملک محصور ، دارای سند عادی ، مورد ادعای شهروند محترم ، آقای عباس رمضانی ، در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچه شماره 38 ، به مساحت 324 مترمربع با 110 مترمربع اعیانی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/350/5 ریال ( پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 1594-5/1/99 ، به ازای آزادسازی ، تحویل و انتقال رسمی کل ملک اعم از عرصه و اعیان به صورت مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 4 ، به مساحت 230 مترمربع ، ازنقشه تفکیکی شماره 203/3-14/1/91 در بلوار شهید صدوقی ( جاده تهران ) ، خیابان چاپ علوی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/600/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال ) ، به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً آقای عباس رمضانی می تواند مبلغ ما به التفاوت ارزش میزان مسیری املاک عوض و معوض را به میزان -/000/000/750 ریال ( هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) ، با عوارض پروانة ساختمانی به قیمت کارشناسی روز به صورت شناور بر املاک به نام خود و یا هر شخصی که ایشان معرفی نماید در هر یک از مناطق شهرداری و همچنین عوارض تفکیک با قیمت کارشناسی روز در منطقه سه در املاک خود با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 12185-3/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد کمک هزینه رفاهی پرسنل شهرداری مربوط به ماه مبارک رمضان ، به مبلغ -/000/000/750/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) از محل ردیف 41060212 با عنوان سایر هزینه های رفاهی کارکنان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.