مصوبات جلسه 99/1/24

نامه شماره 185511-10/9/98 ، شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای مفاد صورتجلسة مورخ 10/6/1398 شهرداری کرمان در ایفای وجه نقد به شرکت کنندگان طرح المان میدان آزادی موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با صورتجلسه و سابقة مکاتبات پیوست می باشد.

2- نامه شماره 242344-28/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد حق عائله و اولاد به میزان -/680/560/56 ریال ( پنجاه و شش میلیون و پانصد و شصت هزار و و ششصد و هشتاد ریال ) به شهروند محترم ، خانم عصمت ایرانمنش ، همسر مرحوم علی عبداللهی ، کارمند بازنشسته شهرداری ، از سال 1393 تا 1396 ، از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 254534-11/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ نقدینة قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای ورثة مرحوم حمید جوادی ، در بلوار ساوه ، کوچه شماره 3 به مساحت 96/362 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/680/903/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 237956-21/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور خرید و تحویل 4 حلقه لاستیک یارانه ای ، طی دو مرحله از شرکت لاستیک بارز برای 80 دستگاه اتوبوس فعال در بخش خصوصی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 251845-7/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/140 ریال ( یکصد و چهل میلیون ریال ) جهت خرید چهارده عدد کارت هدیه ده میلیون ریالی به منظور تقدیر از دست اندرکاران پل شهید بادپا از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 269181-28/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با افزایش 19% در کلیة نرخ های پیشنهادی اعم از کرایه انواع تاکسی های خطی درون شهری ، کرایه تاکسی های ویژه فرودگاه کرمان ، کرایه تاکسی های ویژه ایستگاه راه آهن کرمان ، کرایه تاکسی های ویژه پایانه مسافربری کرمان ، نرخ کورس هر نفر برای مسیرهای اصلی به پایانه مسافربری ، کرایه تاکسی های ون خطی درون شهری کرمان ، کرایه مؤسسات حمل و نقل مســافربری درون شـهری و آژانس های تاکسی تلفنی کرمـــان ، کرایه حمل مسافر شرکت ها و مؤسسات پیمانکاری ویژه سرویس دهی به ادارات ، در سال 1399 به نسبت نرخ پایة مصوب سال 98 موافقت گردید. ضروری است که مصوبه به آگاهی عمومی مردم رسانده شود. همچنین به سازمان تاکسیرانی اعلام گردد تا نرخ ها را در هر مسیر به صورت خوانا چاپ و در اختیار تاکسی ها قرار دهد تا مسافران از محتوای آن مطلع گردند. نظارت مستمر در اجرا هم مورد تأکید است. ضمناً لازم است مقرراتی که در ذیل هر جدول ضروری تشخیص داده شده و درج گردیده است رعایت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و ضمائم آن پیوست می باشد.

7- نامه شماره 248618-5/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بخشی از املاک متعلق به شهرداری در محدوده اراضی الله آباد قرار دارد و متصرفین ، متقاضی خرید آن املاک از شهرداری
می باشند ، لذا این شورا با عنایت به تعسیر و استضعاف آن افراد و در جهت حل مشکل ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور فروش املاک در محدودة شهر و ده ، با انجام هماهنگی های لازم در چارچوب طرح ، در مورد آن املاکی که قدمت تصرف و ساخت و ساز آن ها قبل از سال 1395 باشد ، بشرح ذیل و با رعایت کلیة ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد :

الف : املاک پس از کارشناسی ، در مدت شش ماه از زمان وصول این مجوز به افراد واگذار گردد.

ب : آن دسته از متصرفین که در این مدت مراجعه می نمایند ، می توانند در خصوص تقسیط مبلغ کارشناسی اقدام نمایند.

ج : با توجه به وضعیت مالی این افراد و نیاز به تعیین تکلیف ، صرفاً در تقسیط آن وجه در مدت شش ماه ، کارمزد تعلق نگیرد.

د : به منظور تشویق افراد در تعیین تکلیف ، به آن دسته از متصرفین که در فرصت 6 ماهة مذکور اقدام به پرداخت وجه کارشناسی به صورت نقد و اقساط نمایند ، به ترتیب 20 و 10 درصد کاهش از مبلغ کارشناسی ، در زمان تسویه حساب تعلق گیرد.

هـ : آن دسته از متصرفینی که تقاضای تقسیط بلند مدت و بیش از 6 ماه داشته باشند ، مطابق دستور العمل تقسیط شهرداری و دیگر ضوابط و مقررات مربوط اقدام گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 252667-8/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مدارک موجود در پرونده در خصوص کاهش مساحت پروانة ساختمان مورد درخواست شهروند محترم ، آقای مجید سعیدی نژاد ، با معاودت مبلغ -/293/408/549 ریال ( پانصد و چهل و نه میــلیون و چهارصد و هشت هزار و دویست و نود و سـه ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ اصل فیش و ضبط آن در پرونده موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 9- نامه شماره 233098-15/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/70 ریال ( هفتاد میلیون ریال ) بابت اجاره ملک متعلق به موقوفات آستان قدس واحد کرمان در چهارراه فرهنگیان از تاریخ 1/1/95 تا 29/12/97 ، از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون بامحل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 213477-1/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط 18 ماهة عوارض قدرالسهم شهروند محترم ، آقای غلامرضا سیستانی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 224968-3/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به استماع توضیح شهردار محترم کرمان ، جناب مهندس عالم زاده ، در نشست مورخ 24/1/99 شورای عمومی و اطمینان از این موضوع که مبلغ -/000/875/255/195 ریال ( یکصد و نود و پنج میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، طلب شهرداری کرمان از حساب پارکینگ می باشد ، با برداشت مبلغ مزبور صرفاً جهت تملک املاک موجود در مسیر بلوار شهید سلیمانی و واریز آن ، به شماره حساب ردیف 140920301 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط ، به شرط معاودت مبلغ مورد برداشت تا پایان سال جاری به حساب پارکینگ موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 253711-20/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اعتراض شهروند محترم راجع به صدور فیش مربوط به ارزش افزوده ملک موردنظر که عرض معبر مجاور آن از 7/4 به 16 متر تغییر یافته است ، مقرر شد که پس از بررسی ،  در صورتی که شهروند محترم ، آقای علی شیروانی ، در حال حاضر قصد استفاده و انتفاع از معبر 16 متری نداشته باشد ، از محاسبة ارزش افزوده امتناع گردد و هر زمان مشارالیه در اقدامی که مؤید استفاده و انتفاع از معبر 16 متری باشد و از شهرداری تقاضایی مطرح نماید ، بر مبنای ضوابط و مقررات ، ارزش افزوده اخذ شود. همچنین مقرر شد که میزان تعریض نیز با سایر عوارض متعلق تهاتر شود و متقاضی مجاز و مختار خواهد بود که  میزان خسارت وارده را در آینده نیز تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 182309-5/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مفاد نامه شماره 175226-26/8/98 بازرسی شهرداری کرمان ، دال بر این که در انجام اقدامات مربوط به شرکت تعاونی اداره ثبت در سال 1397 بیش از 50 روز کاری خلل ایجاد شده است و اگر روند کاری به صورت مداوم و پیوسته صورت پذیرفته بود ، پرونده فوق در سال 97 به نتیجة نهایی رسیده بود ، لذا با پیشنهاد مطرح شده به منظور انجام اقدامات مربوط به پروندة شرکت مزبور بر اساس سال 1397 موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 212699-8/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با امعان نظر مجدد به مفاد نامه شماره 206321-7/10/98 و بر اساس ماده 31 آیین نامة مالی قانون شهرداری ، با پیشنهاد مطرح شده در خصوص تأمین متریال و سایر خدمات جهت اجرای پروژه تقاطع های غیر همسطح شهر کرمان ، با استناد به مفاد توافقنامه شماره 177080-28/8/98 و متمم بودجه مصوب ، به منظور تسویه قسمتی از طلب شهرداری به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بدهی آن قرارگاه به آقای غلامرضا نخعی ، با واگذاری قطعه زمین های :- ردیف 1 الی 8 در بلوار امیرکبیر کوچه شماره 4 ، شمالی 6 از نقشه تفکیکی شماره 158383-29/7/98 به مساحت کل 63/1394 متر مربع و جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/328/977/25 ریال ( بیست و پنج میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و بیست و هشت هزار ریال ) ،

- ردیف 1 الی 6 در بلوار امیرکبیر کوچه شماره 4 ، شمالی 6 از نقشه تفکیکی شماره 158402-29/7/98 به مساحت کل 67/1000 متر مربع و جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/220/563/19 ریال ( نوزده میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون و دویست و بیست هزار ریال ) ،

- قطعه زمین های شماره 94 ، 95 ، 98 و 99 در بلوار امام حسن مجتبی جنب دانشگاه الزهرا از نقشه تفکیکی شماره 70066-21/4/97 به مساحت کل 69/353 متر مربع و جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/640/806/19 ریال ( نوزده میلیارد و هشتصد و شش میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) ،

 - قطعه زمین های شماره 30 ، 5 ، 15 ، 16 ، 17 و 24 در بلوار امام حسن مجتبی روبروی تالار پارسیان از نقشه تفکیکی شماره 167054-13/8/98 به مساحت کل 48/1163 متر مربع و جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/715/499/19 ریال
( نوزده میلیارد و چهارصد و نود و نه میلیون و هفتصد و پانزده هزار ریال ) ، به آقای غلامرضا نخعی با رعـایت شرایط منــدرج در توافقنامه مزبور و دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. لازم است که مبلغ کارشناسی زمین های فوق الذکر از حساب بستانکاری نقدی قرارگاه از شهرداری کسر گردد
. ضمناً اعلان می گردد که مشارالیه نماینده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء می باشد و قرارگاه خاتم الانبیاء نیز یک نهاد دولتی می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 214852-19/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح شده به منظور پرداخت ماهیانه بیست میلیون ریال از ابتدای دی ماه ، به سروان رسول تقی زاده و ستوان یکم علی مهدی زاده ، از پرسنل راهوری مرکز استان ، با توجه به نیاز به خدمات ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. مقرر شد که به شهرداری کرمان اعلام گردد که گزارش ماهیانة عملکرد ناشی از این مصوبه ، به شورا ارسال شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16-  در خصوص بند های 3 و 4 و 5 نامه شماره 109/1/6843-20/1/99 فرماندار محترم شهرستان کرمان ، با توجه به تأکید این شورا در اجرای مصوبه ها ، پرونده ها جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارجاع گردد.