مصوبات جلسه 98/12/17

- نامه شماره 259003-17/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا ناشی از مراجعه و ازدحام ارباب رجوع در شهرداری 1- نظر به اینکه اجرای تعرفه مصوب سال 99 منوط به ابلاغ دفترچه قیمت دارایی و ابلاغ ضریب مصوب هیأت وزیران می باشد ، با این پیشنهاد که تا پایان اردیبهشت ماه محاسبات و دریافت عوارض و بهای خدمات حوزه ساخت و ساز بر اساس ضوابط و مصوبات اسفند 98 صورت پذیرد و مهلت مذکور تا زمان تصویب هیأت وزیران قابل تمدید باشد. 2- مهلت اعتبار ساخت کلیه پروانه هایی که مهلت مقرر در پروانه صادره بعد از بهمن ماه اتمام می یابد تا پایان اردیبهشت ماه 99 تمدید گردد ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. وارده7094

2- نامه شماره 258617-17/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت ممانعت از شیوع بیماری کرونا ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اجتناب از دریافت جریمة مربوط به عوارض خودرو و نوسازی سال 98 املاک تا پایان اردیبهشت ماه سال 99 موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. وارده7093