مصوبات جلسه 98/11/13

نامه شماره 182309-5/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مفاد نامه شماره 175226-26/8/98 بازرسی شهرداری کرمان ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور انجام اقدامات مربوط به پروندة شرکت تعاونی مسکن اداره ثبت بر اساس 1397 موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.وارده4895

2- نامه شماره 222676-30/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تهیة هدایایی به ارزش -/000/750/3 ریال ( سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) به ازای 120 نفر شرکت کننده در مجمع اتحادیه اتوبوسرانی های شهری کشور تا سقف مبلغ -/000/000/450 ریال ( چهارصد و پنجاه میلیون ریال ) از ردیف هدایا و پرداخت های تشویقی و هزینه کرد آن ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.وارده6013

3- نامه شماره 226464-5/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 8/147 مترمربع از حد شمال پلاک ثبتی شماره 2 فرعی از 4965 اصلی بخش یک کرمان ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، خانم ها : صدیقه ، طیبه و مهدیه زین الدینی و آقایان امین زین الدینی و حمید نمازیان ، در بلوار سیدی ، حد فاصل کوچه های شماره 15 و 17  ، به ارزش کارشناسی -/000/265/164/4 ریال ( چهار میلیارد و صد و شصت و چهار میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال ) ( با احتساب 15%
حق السکنی ) در مسیر پروژه طرح تعریض بلوار سیدی مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 214773-19/10/98 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان و تسویة مبلغ طلب نهایی ایشان به میزان -/500/402/976/3 ریال ( سه میلیارد و نهصد و هفتاد و شش میلیون و چهارصد و دو میلیون و پانصد هزار ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 69 از نقشه تفکیکی شماره 208163-1/12/97 با کاربری مسکونی ، به مساحت 60/200 مترمربع در بزرگراه شرقی ، بعد از پادگان ارتش ، به ارزش کارشناسی -/000/200/410/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون و دویست هزار ریال ) به مشارالیهم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد و در خصوص مبلغ باقی مانده به میزان
-/500/202/566 ریال ( پانصد و شصت و شش میلیون و دویست و دو هزار و پانصد ریال ) ، این مبلغ بدون هر گونه افزایش یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و ورثة نامبرده یا هر شخص دیگری که معرفی نمایند ، بتواند به همان میزان پروانه ساختمان بر باقی ماندة ملک مسیری یا به صورت شناور در مناطق پنجگانه آن شهرداری اخذ نماید. چنانچه ورثه یا وکیل قانونی از تاریخ تنظیم توافقنامه ظرف مدت یک سال به شهرداری مراجعه نماید مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق و پس از آن تاریخ ، ارزش روز ( زمان تقاضا ) خواهد بود و ضمناً عوارض دیگر همچون بیمه ، آتش نشانی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی ، پارکینگ بر عهدة آن ورثة محترم یا متقاضی خواهد بود. وارده 6149

4- نامه شماره 214852-19/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شهرداری ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور پرداخت ماهیانه بیست میلیون ریال از ابتدای دی ماه ، به سروان رسول تقی زاده و ستوان یکم علی مهدی زاده ، از پرسنل راهوری مرکز استان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم است گزارش ماهیانة عملکرد ناشی از این مصوبه ، به شورا ارسال گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.وارده5796

5- نامه شماره 143817-30/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور کمک به مؤسسات مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم به منظور رایگان شدن نصب تابلوها و بنرها با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.وارده 6018 6-  نامه شماره 201810-1/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح شده به منظور واگذاری و برون سپاری اخذ عوارض به بخش خصوصی به شرح جدول ذیل موافقت گردید.

درصد حق الزحمه

 

وصولی ( ریال )

ملاحظات

2% سالیانه

سالیانه

-/000/000/000/2 تا -/000/000/10

بر اساس صورت وضعیت ارایه شده

3% سالیانه

سالیانه

-/000/000/000/5 تا -/000/000/000/2

بر اساس صورت وضعیت ارایه شده

4% سالیانه

سالیانه

-/000/000/000/7 تا -/000/000/000/5

بر اساس صورت وضعیت ارایه شده

5% سالیانه

سالیانه

-/000/000/000/7 ریال به بالا

بر اساس صورت وضعیت ارایه شده

 

ضمناً بر اساس تقاضا به پیوست تصویر نامة شماره 6352/5-7/11/98 رئیس محترم اتاق اصناف و بر حسب مذاکراتی که با شهردار محترم کرمان ، آقای عالم زاده ، در نشست شورای عمومی فوق الذکر انجام شد و در صورت نبود مانع قانونی ، تلاش شود که از طریق تنظیم توافقنامة جدید همکاری با اتاق اصناف ادامه یابد.وارده5426 

7- نامه شماره 150903-19/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط شهروند محترم ، خانم گیتی الله بخش زاده ، مقرر شد که در جهت مساعدت ، بدهی ایشان به صورت 24 ماهه بدون پیش پرداخت و کارمزد مطابق با ضوابط و مقررات تقسیط گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان مطرح گردید. وارده 5787