مصوبات جلسه 98/10/30

1-نامه شماره 182496-14/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با تهاتر میزان طلب شهروند محترم ، آقای سیدعلی میرتاج الدینی ، در ازای خدمات انجام داده در آن شهرداری ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سوابق پیوست می باشد.

2- نامه شماره 219292-25/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به این که قسمتی از پلاک ثبتی شماره 49 فرعی از 2384 اصلـی در بخش یک کرمان ، متعلق به شهروندان محترم ، آقای امان الله نصیری گوکی و خانم صدیقه حسینی گوکی ، در خیابان فتحعلیشاهی ، کوچه شماره 17 ، به مساحت 38/367 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/988/628/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) در مسیراجراي طرح تعریض مستهلک می گردد ، این شورا بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 214752-19/10/98 و به ازاي آزادسازي ، تحویل و انتقال قطعی و رسمی میزان مسـیري ملک به نام شهرداري کرمان ، با واگذاري قطعه زمین شماره 68 ، به مساحت 3/200 متر مربع ، به ارزش کارشناسی -/000/800/204/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال ) از نقشه تفکیکی شماره 208163-1/11/97 در بزرگراه شرقی ، به نامبردگان با رعایت ضوابط و مقررات و دیگر تعهدات مندرج در توافقنامه موافقت دارد. ضمناً ما به التفاوت ارزش بخش مسیری و قطعه زمین معوض ( پس از کسر میزان ارزش افزوده بر باقیماندة ملک ) به میزان -/000/228/905 ریال ( نهصد و پنج میلیون و دویست و بیست و هشت هزار ریال ) طلب مشارالیهما می باشد که بدون هیچگونه کاهش و یا افزایش نزد شهرداري کرمان سپرده گردیده و نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان می تواند از تسهیلاتی همچون دریافت پروانه و پایانکار ساختمان و تفکیک بر باقیماندة ملک مزبور در دیگر مناطق شهری وفق ضوابط و مقررات مربوط استفاده نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان مطرح گردید.

3-  نامه شماره 221499-30/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ نقدینة ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمود آشور ماهانی در بزرگراه آیت الله خامنه ای پشت شهرک صفائیه ، به مساحت 21/56067 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/894/724/760/283 ریال ( دویست و هشتاد و سه میلیارد و هفتصد و شصت میلیون و هفتصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و نود و چهار ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سوابق پیوست می باشد.