مصوبات جلسه 98/10/23

1- نامه شماره 201460-1/10/98 شهردری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 156701-25/7/98 ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی کاظمی نژاد ، در پانصد دستگاه ، کوچه شماره 4 ، بلوار شهریار ، به مساحت 99/30 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/860/433 ریال ( چهارصد و سی و سه میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور و بعد از جابه جایی عملی تأسیسات گاز از ملک موردنظر ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه وارده شماره 5620-10/10/98 آقای حسن خواجه بهرامی ، مطرح گردید. با توجه به تعسیر و مشکلات مالی این شهروند محترم ، موافقت گردید که از طریق دریافت 20% پیش پرداخت از نامبرده و اخذ مابقی بدهی تا پایان مهلت کارشناسی انجام گیرد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

3- نامه شماره 210725-12/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با مواد پیش نویس توافقنامه در دست انعقاد با گروه توسعه اقتصاد ملل ، در خصوص واگذاری املاک متعلق به گروه توسعه ملل و یا شرکت های تابع به شهرداری ، با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم است کارشناسان منتخب و ارزش کارشناسی متن توافق نامه نهایی به تصویب این شورا برسد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 190566-17/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که ششدانگ پلاک ثبتی شماره 207 فرعی از 16 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 46 فـرعی بخش 4 کـرمان متعلق به خانم رونـاک کاکاپور در انتهای بلوار رضوان ، کوچه شماره 44 - که قسمتی از آن متعلق به موقوفة مریم بیگم میباشد به مساحت 91/221 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/840/325/5 ریال ( پنج میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) در مسیر اجراي طرح تعریض امتـداد بـلوار صادقیه مستهلک می گردد ، این شورا بر مبناي مفاد توافقنامه شماره 183884-7/9/98 و به ازاي آزادسازي ، تحویل و انتقال قطعی ملک مسـیري به نام شهرداري کرمان ، با واگذاري قطعه زمین شماره 30 ، به مساحت 210 متر مربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/040/5 ریال ( پنج میلیارد و چهل میلیون ریال ) از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 70066/2-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی ، ضلع غربی دانشکده الزهرا ، اراضی موسوم به حسن آباد با کاربری مسکونی به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً ما به التفاوت ارزش و قطعه زمین های عوض و معوض به میزان -/000/840/285 ریال ( دویست و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال ) طلب شهروند محترم ، خانم روناک کاکاپور ، می باشد که بدون هیچگونه کاهش و یا افزایش نزد شهرداری سپرده گردیده و مشارالیها یا هر شخص دیگری که ایشان معرفی نماید می تواند تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایانکار ساختمانی وفق ضوابط و مقررات مربوط ،  در منطقه 2 شهرداری اخذ نماید. چنانچه از تاریخ تنظیم توافقنامه ظرف مدت یکسال به شهرداری منطقه دو مراجعه شود مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق خواهد بود و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه خواهد گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 203922-3/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان و اجرای پروژة آزادسازی کمربندی شرقی ، قسمتی از ششدانگ ملک مورد ادعای ورثة مرحوم صغری کاظمی شرف آبادی در کمربندی آیت الله خامنه ای ، جنب پل شهید بهشتی ، از پلاک ثبتی شماره 2465 فرعی از 4776 اصلی در بخش یک کرمان ، به مساحت 130 مترمربع با 117 مترمربع اعیانی ، به ارزش کارشناسی -/000/800/843/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون و هشتصد هزار ریال ) در مسیر طرح مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 197344-25/9/98 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان با صدور یک فقره پروانه ساختمان تجاری به مساحت 70/136 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/534/083/1 ریال ( یک میلیارد و هشتاد و سه میلیون و پانصد و سی و چهار هزار ریال ) بر باقیماندة ملک مذکور و پرداخت باقیماندة بستانکاری به میزان -/500/837/707 ریال ( هفتصد و هفت میلیون و هشتصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال ) به مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان ، در صورت اطمینان از صحت سند ) از طریق استعلام از ادارات اوقاف و راه و شهرسازی و مدیریت املاک شهرداری ( ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و دیگر شرایط مندرج در توافقنامه موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 201919-1/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/170 ریال ( یکصد و هفتاد میلیون ریال ) از محل ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی در وجه سپاه ثارالله استان کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 180540-17/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت مساعدت به بسیج دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/100 ریال ( یکصد میلیون ریال ) از محل ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی ، به آن دانشگاه محترم ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه وارده شماره 5619-10/10/98 شهروند محترم ، آقای مهدی سعید شبانی ، مطرح گردید و با توجه به شرایط خاص زندگی نامبرده موافقت گردید که بدهی ایشان بدون دریافت پیش پرداخت ، به صورت 36 ماهه تقسیط گردد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

9- نامه شماره 180541-9/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 162410-6/8/98 شهرداری کرمان ، با عنایت به اینکه ششدانگ ملک شهروند محترم ، آقای عبدالله محمد حسن زاده چناروئیه ، دارای پلاک ثبتی شماره 11108 فرعی از 2787 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچة  شماره 42 ، به مساحت 354 متر مربع با 3/240 متر مربع اعیانی ،  به ارزش کارشناسی -/000/910/779/4 ریال ( چهار میلیارد و هفتصد و هفتاد و نه میلیون و نهصد و ده هزار ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 156921-25/7/98 و به ازای آزاد سازی و الحاق میزان مسیری از پلاک مزبور به معبر و انتقال رسمی و قطعی آن به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین واقع در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، کوچه شماره 30  ( تملکی شهرداری ) به مساحت 25/334 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/500/679/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت می نماید. در خصوص ما به التفاوت ارزش بخش ملک مسیری و قطعه زمین معوض که به میزان -/000/410/100 ریال ( یکصد میلیون و چهارصد و ده هزار ریال ) می باشد و بر حسب درخواست  مشارالیه در موافقت با  پرداخت هزینة کارشناسی توسط شهرداری مقرر گردید پس از کسر  مبلغ -/000/000/23 ریال ( بیست و سه میلیون ریال ) هزینه و حق الزحمه کارشناسان دادگستری از طلب ایشان ، باقیمانده طلب به مبلغ -/000/410/77 ریال ( هفتاد و هفت میلیون و چهارصد و ده هزار ریال ) بدون هرگونه کاهش یا افزایش نزد شهرداری سپرده شود و مشارالیه بتواند در هر یک از پنج منطقة شهرداری کرمان به صورت شناور پروانه ساختمان برای  ملک خود و یا هر شخص که معرفی نماید  دریافت دارد ، با این ملاحظه که در صورتی که مراجعه از تاریخ تنظیم توافقنامه ظرف مدت یکسال انجام گیرد ، مبنای محاسبه عوارض پروانه ساختمان ، ارزش زمان توافق و پس از آن ، ملاک محاسبه  ارزش روز خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 210302-11/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور معاودت مبلغ پرداختی مربوط به سهم تفکیک ملک موردنظر به میزان -/000/000/500/7 ریال ( هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ) به شهروند محترم ، آقای منصور خانی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 201915-1/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور فروش قبر دو طبقه در ورودی مسجد صاحب الزمان نرسیده به میدان اول ، ضلع جنوب  به مبلغ یکصد میلیون ریال در هر طبقه ، به تعداد 80 صورت از طریق فراخوان ، صرفاً به سرپرست خانواده و افراد درجه یک وابسته به وی ، ( با کنترل مدارک لازم ) در حد قبری دو طبقه و با شرط سلب حق خرید و فروش و رعایت دیگر ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 193369-5/10/98 شهرداری کرمان و  نامه وارده شماره 5514-5/10/98 شهروند محترم ، خانم بتول طاهری  ، مطرح گردید و با توجه به تنگدستی نامبرده با تقسیط پانزده ماهة بدهی ، بدون اخذ وجه نقد ( پیش قسط ) موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و شهروند محترم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 206695-7/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به ضرورت راه اندازی سایت پردازش پسماند ، از آنجا که امکان عقد قرارداد با دانشگاه اصفهان میسر نگردیده است ، این شورا با رعایت کلیة شرایط مندرج در موافقتنامه ، موضوع مجوز صادرة شماره 1702-11/3/98 ، با انعقاد  قرارداد با سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان موافقت نمود. ضمناً در خصوص سابقة اقدام ، ( عقد قرارداد با دانشگاه اصفهان )  در بند 20 نامه ارسالی شماره 1719-11/3/98 با آن فرمانداری محترم مکاتبه گردیده و مخالفت نشده است. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 201731-1/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و  مقرر شد پروژه های ذیل در اولویت تدوین بودجه سال آتی قرار گیرد :1-آزاد سازی مسیر شرق به غرب سیدی و الغدیر 2-ساماندهی آب های سطحی شهر کرمان 3- تکمیل رینگ شهری 4-آسفالت معابر شهر 5-حمل و نقل عمومی انبوه بر. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 199387-27/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت حل مشکل فی ما بین شهرداری کرمان  و آقای صمدی ، با تمدید پروانه ساختمان ملک مورد نظر ، با عنایت به پیشنهاد شهرداری ، موافقت گردید که تا سقف مجاز ، تراکم پروانه ساختمان ملک مورد نظر اصلاح گردد و مازاد بر آن ، معادل ارزش ریالی پرداختی ، بر مبنای سال 1393 ، پروانه ساختمان شناور در هر یک از مناطق صادر شود. توضیح این که پروانه ساختمانی تکمیلی ملک موردنظر آقای سعدالله صمدی در فاز اول کوی سرجنگلداری با 17 طبقه در سال 1392 صادر گردیده و در سال 1393 از طریق صدور اخطار به ایشان اعلان گردید که بر اساس ضوابط قانونی بایستی پروانه صادره به 7 طبقه روی پیلوت اصلاح گردد. نامبرده با توجه به مستحدثات زمان قبل از اخطار ( فونداسیون و زیرزمین ها ) و دیگر هزینه ها خواستار جبران خسارت از شهرداری گردیده است. تصویر سابقة مکاتبات و توافقنامه پیوست می باشد.

16- نامه شماره 198604-9/10/98 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 5412-1/10/98 شهروند محترم ، خانم طاهره نژاد اکبری ، مطرح گردید و با توجه به وضعیت خاص متقاضی ، با پرداخت نقدینة مبلغ مورد توافق در توافقنامه شماره 167407-18/10/95  ( -/000/075/229 ریال دویست و بیست و نه میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال ) به نامبرده با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و شهروند محترم پیوست می باشد.

17- نامه شماره 180575-12/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای عباس چیره از جانبازان معزز می باشد ، این شورا در جهت مساعدت به نامبرده و آقای غلامعباس میرزایی مقرر داشت که پس از بررسی لازم ، مشکل نامبردگان نیز ، در زمرة مفاد مصوبة شماره 4869-3/9/98 حل و فصل گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و دیگر سوابق پیوست می باشد.

18- نامه شماره 197593-12/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اعتراضی که خانم  فرشته کهندل ، شهروند محترم ، به محاسبات عوارض صدور پروانه ساختمان دارد ، مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که مشارالیها مبلغی بابت عوارض پروانه در وجه شهرداری پرداخت نموده باشد ، میزان وجه بر اساس تاریخ پرداخت ، در محاسبات پروانه ساختمان منظور شود. تصویر نامه مشارالیها و شهرداری کرمان پیوست می باشد.