مصوبات جلسه 98/6/10

1 نامه شماره 99324-8/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش خدمات ذکر شده در جدول صورتجلسة مورخ 19/4/98 شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با کاهش 8% در مبالغ پیشنهادی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و جدول پیوست می باشد.

2- نامه شماره 152477-27/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اهمیت موضوع ، با اجرای سیستم آبیاری تحت فشار پردیسان قائم ، از طریق بررسی تخصصی لازم ، طراحی مناسب با انجام فراخوان عمومی موافقت گردید. ضمناً  در شورای عمومی در رسیدگی عاجل به جنگل قائم نیز تأکید گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 116208-30/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه کل عرصة قطعه زمین محصور مورد ادعای ، شهروند محترم ، آقای علیرضا ترک زاده دارای سند عادی در انتهای خیابان کمیل به مساحت 309 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/326/4 ریال ( چهار میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون ریال ) در مسیر اجرای امتداد بلوار کوثر مسـتهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامۀ منعقد به شماره 94515-3/5/98 ، به ازاي آزادسازي و انتقال ملک مسـیري به صورت مبایع نامه و صورتجلسة تحویل به شهرداري کرمان ، با واگـذاري قطعه زمین شـماره یک از نقشه تفکیکی شـماره 214829/2/96-15/12/96 ، در بلوار جمهوری ، کوچة شماره 49 ، به مبلغ کارشناسی -/100/012/786/2 ریال  ( دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و شش میلیون و دوازده هزار و صد ریال ) به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. نظر به اینکه مبلغ ما به التفاوت ارزش ملک مسـیري و قطعه زمین واگذار شده به میزان -/900/987/539/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و سی و نه میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد ریال ) طلب آقای علیرضا ترک زاده می باشد ، این مبلغ بدون هر گونه افزایش و کاهش نزد آن شهرداری سپرده شود و مشارالیه یا وکیل قانونی ایشان بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایانکار ساختمان در منطقه دو استفاده نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 116232-30/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه ششدانگ پلاکهای ثبتی شماره 1068-1069-1070 اصلی بخش یک کرمان به نام شهروندان محترم ، آقای حسین زکی زاده قریه علی و خانم سکینه میرزایی کوهبنانی در خیابان فلسطین ، کوچه شماره 11 ، به ارزش کارشناسی -/000/500/202/5 ریال ( پنج میلیارد و دویست و دو میلیون و پانصد هزار ریال ) در مسیر اجرای پروژة آزادسازی قبة سبز ، مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس ضرورت اجرای طرح مزبور و مستند به توافقنامۀ شماره 115703-30/5/98 و صورتجلسة مورخ 9/2/98 استانداری کرمان ( به شماره وارده 34841-23/2/98 آن شهرداری ) و به ازاي آزادسازي و واگذاری قطعی و رسمی ملک به نام آن شهرداری ، با پرداخت نقدینة مبلغ کارشناسی فوق الذکر در وجه مشارالیهما ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 5- نامه شماره 9224-13/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سابقة موضوع در دادگاه قضایی ، پیشنهاد شد که بر اساس ماده 5 صورتجلسة شماره 113811-18/7/95 شورای سازمان
پارک ها اقدام گردد.
توضیح اینکه خانم طیبه کریمی گوغری ، مستأجر سابق دکة فروش آش در
جنگل قائم که مبلغ -/800/554/91 ریال ( نود و یک میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد هزار ریال )
بدهی دارد و با توجه به وضعیت جسمی و روحی و خانوادگی ایشان با پیشنهاد مطرح شده موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 113728-27/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/538/76 ریال ( هفتاد و شش میلیون و پانصد و سی و هشت هزار ریال ) طلب شهروند محترم ، آقای محمدحسین حاج غلامرضایی مستند به مفاد توافقنامه شماره 109913-12/7/95 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 116512-31/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردیدو با پیشنهاد آن شهرداری به منظور خرید شش عدد کارت هدیه پنج میلیون ریالی جمعاً به مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی و هزینه کرد و پرداخت آن به 6 زوج از ایتام در مسجد خاتم الانبیای شهرک باهنر با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 107742-19/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 86972/2-26/4/98 منطقه دو شهرداری ، در خصوص تأمین اعتبار نشدن فاکتورهای رستوران بهاران و منظور نشدن رقم در هزینه های سال 96 ، با پیشنهاد شهرداری برای پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/155/451/671 ریال ( ششصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد و پنجاه و یک هزار و صد و پنجاه و پنج ریال ) از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 59101-9/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با امعان نظر به نامه های شماره 59101-9/5/98 و 13616-27/1/98 ، شرکت راهسازی و ساختمانی 115 کرمان در درخواست مورخ 1/8/97 ، تقاضای واگذاری زمین به ازای مطالبات خود به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) دارد. این شورا بر اساس توافقنامة شماره 96172-5/5/98 ، با واگذاری قطعه زمین ردیف شماره 6 از نقشه تفکیکی شماره 47368/2-22/3/96 در اراضی کاظم آباد بلوار جمهوری اسلامی پشت پارک ایرانیان با کاربری تجاری خدماتی به مساحت 19/164 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/320/597/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به شرکت 115 و کسر مبلغ از بستانکاری شرکت مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.