مصوبات جلسه 97/10/30

1-  نامه شماره 200149-22/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح پیشنهادی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با تعرفه های مورد پیشنهاد برای سازمانها و دوایر حوزة حمل و نقل و امور زیربنایی سازمان های ترافیک ، عمران ، تاکسیرانی ، اتوبوسرانی و امور حفاری ها ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض و از جمله عوارض حفاری ساختمانهای مسکونی و تعرفة بازدید از مکان های در دست حفاری را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 207026-30/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با اخذ تعرفه های مورد پیشنهاد  عوارض ساخت و ساز ( با توجه به اصلاحیة مندرج در نامة مزبور ) در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 185152-3/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با اخذ تعرفه های مربوط به بهای خدمات شهری سازمان های بهشت زهرا ، پارکها و فضای سبز ، مدیریت پسماندها ، آتش نشانی و خدمات ایمنی  ، ساماندهی مشاغل شهری ، واحد اجرائیات و واحد بهسازی و زیباسازی محیط ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا بر اساس شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 200603-22/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. با استناد به تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 و توضیحات مندرج در نامة شماره 190356-9/10/97 شهرداری - که مؤید صرفه و صلاح شهرداری در استفاده از دفترچة شاخص قیمت پایة اراضی شهر کرمان می باشد - انجام یافت ، این شورا با پیشنهاد مطرح به منظور ملاک عمل قرار دادن دفترچة مزبور در محاسبة عوارض ساخت و  ساز موافقت نمود. همچنین با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با محاسبة عوارض بر اساس ضرایب پیشنهاد شده ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط به شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت گردید. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 206448-30/10/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با تعرفة مربوط به مدیریت املاک و مستغلات ، به منظور اخذ هزینة آماده سازی سند مالکیت اراضی معوض یا فروخته شده شهرداری به ازای هر مترمربع عرصه مبلغ بیست هزار ریال ( مبلغ دریافتی از پنج میلیون ریال کمتر نباشد ) و در مورد سایر اراضی بدون در نظر گرفتن مسکونی یا تجاری بودن به ازای هر مترمربع چهل هزار ریال ( مبلغ دریافتی از ده میلیون ریال کمتر نباشد ) ، در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط توجه به ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 172703-26/9/97 شهرداری کرمان در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و شورای عمومی مورخ 30/10/97 با حضور نمایندگان محترم شهرداری در خصوص لوایح ارسالی مطرح گردید. این شورا با استناد به ماده 85 و بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور با تعرفه های مورد پیشنهاد برای عوارض محلی صنفی و غیر صنفی و مشاغل خاص ، با هدف اجرا در سال 1398 با رعایت ضوابط مربوط و با شرط رعایت ماده 85 قانون شوراها و تبصرة آن موافقت نمود. همچنین با پیشنهاد مطرح در خصوص تعلق 15 % ( پانزده درصد ) جایزة خوش حسابی برای سه ماه اول سال ، 10% ( ده درصد ) برای سه ماه دوم سال و 5% ( پنج درصد ) برای سه ماه سوم سال 1398 ، با توجه به صرفه و صلاح شهرداری و با رعایت ضوابط مربوط از جمله ماده 85 و تبصرة آن موافقت گردید.  ضمناً این شورا با توجه به شرایط و اقتضائات ، پیشنهاد مصوب ضریب کاهندة هر بخش از عوارض را جهت تأیید به آن فرمانداری محترم ارسال خواهد داشت. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.