مصوبات جلسه 97/9/24

1- نامه شماره 32069/100-20/9/97 سرپرست محترم سازمان بهزیستی شهرستان کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد آن سازمان به منظور معافیت هزینة کفن و دفن افراد مجهول الهویه ای که مقامات قضایی یا اورژانس اجتماعی به آن مرکز معرفی می نمایند و در مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان امیرالمؤمنین نگهداری می شوند ، موافقت شد. ولی پذیرش شهرداری به تأیید مرجع قضایی منوط گردید. تصویر نامه بهزیستی شهرستان کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 162705-5/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه 3 قطعه زمین بین کوچه های 8 و 10 در بلوار کشاورز ، با مشخصات ذیل

قطعه اول : پلاک 111 فرعی از 119 اصلی بخش 4 کرمان با مساحت 60/1642 مترمربع ، با 9 فقره سند مشاع ثبتی به نام شهروند محترم ، آقایان : سید عبدالحسین و سید حمید محمدی ،
امین رضا ، علیرضا و محمد نشاط و خانم ها
: بتول و مژگان محمدی ، پریسا و ماندانا نشاط ، به ارزش کارشناسی -/000/600/509/51 ریال ( پنجاه و یک میلیارد و پانصد و نه میلیون و ششصد هزار ریال ) ،قطعه دوم : پلاک 112 فرعی از 119 اصلی بخش 4 کرمان ، به مساحت 790 مترمربع ، به 9 فقره سند مشاع ثبتی به نام مالکین فوق الذکر ، به ارزش کارشناسی -/000/000/220/14 ریال ( چهارده میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال ) ،قطعه سوم : قطعه زمینی ما بین پلاک های 111 و 112 از 119 اصلی بخش 4 کرمان ، دارای حصار با مساحت 478 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/648/7 ریال ( هفت میلیارد و ششصد و چهل و هشت میلیون ریال ) ، مورد ادعای همان اشخاص فوق الذکر ، به مساحت کل 6/2910 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/377/73 ریال ( هفتاد و سه میلیارد ریال و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ) در مسیر امتداد بلوار پزشک مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 58536-4/4/97 و به ازای آزادسازی و تملک سند املاک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با این پیشنهاد که جمع ارزش سه قطعه بدون هر گونه افزایش یا کاهش به صورت بستانکاری مالکان مزبور نزد آن شهرداری منظور گردیده و مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان بتواند تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار ساختمان و یا تفکیک زمین تا سقف تعیین شده که به مأخذ روز تقاضا محاسبه خواهد شد - به صورت شناور در چهار منطقه شهرداری بعد از ارایة مدارک موردنیاز و نقشه های ساختمان تأیید شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و در نظر گرفتن مواد قانونی مربوط به تفکیک بر املاک خود انجام دهد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 3607-22/9/97 شهروند محترم ، آقای مهدی ثمره خنامونی مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 155976-24/8/97 شهرداری ، با پیشنهاد فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای نامبرده در بلوار شیراز ، خیابان حافظیه ، کوچه شماره 10 ، نبش کوچه دوم ، به مساحت 80/56 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/681 ریال ( ششصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة مجاور شرقی ، موافقت شد. تصویر نامه شهروند و سابقه مکاتبات پیوست می باشد.

4- نامه شماره 175438-20/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت جایزه :

1- به نفر اول : -/000/000/25 ریال ( بیست و پنج میلیون ریال ) ،

2- به نفر دوم : -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) ،

3- به نفر سوم : -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) ، برندة مسابقة طراحی « ورودی پارک مادر » از ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 163598-6/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور قبول هبة آقای روح الله اعظمی ، صاحب فروشگاه توان یدک ، به صورت یک دستگاه جرثقیل مینی بار ، به سازمان اتوبوسرانی ، با در نظر گرفتن قانون و مقررات مربوط و در صورت صرفه و صلاح شهرداری موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 171986-17/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه سازمان همیاری شهرداری ها عملیات زیرسازی و آسفالت معابر مورد تعهد را بر اساس قرارداد شماره 107216-7/7/95 ، به انجام رسانده است و متقاضی دریافت ما به التفاوت صورت وضعیت قطعی از موقت می باشد ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/317/277/181 ریال ( یکصد و هشتاد و یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و سیصد و هفده ریال ) از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی به پیمانکار مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 105667-5/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه های شماره 71235-13/5/97 و 55939-2/4/97 در این خصوص که قطعه زمین شماره 272 از بلوک 2 شهرک شهرداری بر اساس مجوز صادره شماره 1344-11/6/85 به آقای کریم کریم پور ، کارگر واحد خدمات عمران شهرداری ، واگذار گردیده است و به اشتباه قطعة مزبور در مزایده ای به آقای سعید محمدرضایی واگذار شده است و همچنین با توجه به سابقة واگذاری قطعه زمین شماره 69 ، از نقشه تفکیکی شماره 19206-28/10/89 در بلوار هوانیروز ، بلوک 3 شهرک شهرداری به آقای کریم کریم پور به روش تهاتر ، با اقدامات مربوط به انتقال سند ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر سوابق مکاتبات پیوست می باشد.

8- نامه شماره 178466-24/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت ده عدد کارت هدیه سه میلیون ریالی جهت تقدیر از 5 نفر از رانندگان نمونه تاکسیرانی و 5 نفر از رانندگان نمونه اتوبوسرانی به مناسبت 26 آذر ماه ، روز ملی حمل و نقل ، ازردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 178467-24/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شرکت پارس شهسوار ایـــرانیان برندة قطعه زمین شماره 216 در اراضی حسن آباد با قیمت پیشنهادی -/000/850/099/4 ریال ( چهار میلیارد و نود و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) گردیده و متقاضی تهاتر مبلغ -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) بستانکاری با زمین می باشد و چنین اقدامی برای پیمانکاران تا سقف ریالی مزبور ممکن می باشد ، لذا با انجام تهاتر و کسر ما به التفاوت ارزش زمین به میزان -/000/850/099/1 ریال ( یک میلیارد و نود و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) از حساب بستانکاری شرکت مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 37/1397-18/9/97 انجمن محترم ام اس شاخه کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد انجمن مزبور به شرط ارایة کارت شناسایی موافقت گردید. ضمناً شهرداری کرمان کارت شهروندی برای این افراد صادر خواهد کرد. تصویر نامه انجمن پیوست می باشد.