قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

در .

           فصل اول : تشکيلات شورا

               فصل دوم : انتخابات

                   فصل سوم : وظايف شوراها

                       فصل چهارم : ترتيب رسيدگي به تخلفات

                           فصل پنجم : ساير مقررات