کمیسیون خدمات شهری، محیط زیست و نظارت

رئیس:

 علی خدادادی

 

نایب رئیس:

زهرا ایرانمنش

 

منشی:

علی بهرامی

سایر اعضای کمیسیون: 

محمد فرشاد

 

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 18