کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان

رئیس:

زهرا ایرانمنش

 

نایب رئیس:

علی بهرامی

 

منشی:

حسین چناریان
 
علی اکبر مشرفی
 
 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 17